ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemeen:
MBD Sieraden levert aan consumenten in Nederland. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aangeboden artikelen in de online shop van MBD Sieraden en door een bestelling te plaatsen op onze online shop of via email worden de volgende algemene voorwaarden geaccepteerd en aanvaard.

Artikel 2
Prijzen:
Alle prijzen in deze webwinkel zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief porto – en verpakkingskosten. Standaard verzendkosten zijn € 2,95 of pakketkosten € 6,95. De prijzen zijn onder voorbehoud. Bij eventuele prijsverhogingen wordt u op de hoogte gebracht en heeft u het recht de order te annuleren. Als een product niet voorradig is, wordt het betreffende vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd.

Artikel 3
Betaling:
MBD Sieraden accepteert betalingen per IDEAL en vooruitbetalingen per bank. U kunt ook uw bestelling bij ons ophalen. Deze kan per bank, contant of in de studio met pin worden voldaan. Betalingen per bank naar onze rekening moeten worden overgemaakt naar de KNAB, rekeningnummer NL64 KNAB0256 2709 10 tnv MBD Sieraden met vermelding het ordernummer.

Artikel 4
Levertijd en kosten:
Bestelde producten worden uit voorraad geleverd en zullen na ontvangst van de betaling binnen 24 uur per PostNL worden toegestuurd. Indien MBD Sieraden niet binnen dertig dagen na het tot stand komen van een overeenkomst kan leveren is een consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. MBD Sieraden zal dan binnen veertien dagen het door de consument betaalde aankoopbedrag restitueren. Levering van de bestelde zaken geschiedt in beginsel op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5
Retour policy:
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met MBD Sieraden te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
5.1. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk aan info@mbdsieraden.nl  te melden. De klant dient het product in de originele verpakking naar een door MBD Sieraden vastgesteld retouradres te verzenden. MBD Sieraden neemt geen producten terug die gebruikt zijn, waarvan de verpakking of overige uiterlijke kenmerken beschadigd zijn. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Nadat MBD Sieraden het product in ongeschonden- en originele staat heeft ontvangen, zal MBD Sieraden het gehele aankoopbedrag zoals vermeldt staat op de meegeleverde factuur, binnen veertien dagen overmaken op een door de consument te noemen bank- of gironummer.

Artikel 6
Kleuren:
Wij hebben geprobeerd de natuurlijke kleuren zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Echter, houdt u er rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat kleurafwijkingen mogelijk voor komen. In geen geval zal MBD Sieraden producten terugnemen indien zich kleurafwijkingen voordoen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.

Artikel 7
Conformiteit:
De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan MBD Sieraden te melden en uiterlijk binnen een termijn van twee dagen.
Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal MBD Sieraden derhalve nimmer producten retour nemen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.
De klant dient de voor vervanging in aanmerking komende producten voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op een door MBD Sieraden op te geven adres.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van MBD Sieraden liggen, kan de klant geen aanspraak maken op de garantie.

Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud:
De door MBD Sieraden geleverde producten blijven eigendom van MBD Sieraden tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met MBD Sieraden gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Ingeval MBD Sieraden een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van MBD Sieraden om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 9
Aansprakelijkheid:
Indien MBD Sieraden aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
MBD Sieraden is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MBD Sieraden aan de overeenkomst te laten beantwoorden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de MBD Sieraden aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
MBD Sieraden sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door MBD Sieraden geleverde Producten.
De door MBD Sieraden geleverde producten zijn uitvoerig getest, MBD Sieraden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties waarin gebruikers van de producten mogelijk een allergische reactie vertonen op de producten.

Artikel 10
Toepasselijk recht:
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De klant en MBD Sieraden zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg te beslechten. Eventuele geschillen zullen, tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MBD Sieraden statutair gevestigd is.
MBD Sieraden
Kamer van Koophandel: 66964431
Zwaluwstaart 15
2421 NP Nieuwkoop
Nederland
06 - 2300 4270
Bankgegevens:
KNAB rekeningnummer NL64 KNAB 02562709 10 tnv MBD Sieraden